Now that’s a good attitude ๐Ÿ‘ To celebrate National Orthodontic Health Month this October, wanted to let you know that: With our two new cutting-edge high-speed Invisalign iTero Element Scanners, our Invisalign treatment is more accurate, faster and you can see what your new Comizio Orthodontics Invisalign smile will look like in just 15 minutes! Schedule your Complimentary New Patient Visit today and see how Comizio Orthodontics can move you to your beautiful new smile even faster with Invisalign!